วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
สินเชื่อแนะนำ

ขั้นตอนอบรม ทำใบขับขี่ออนไลน์ ชั่วโมงเดียวเสร็จ

มาแล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการทำใบขับขี่หรือใบขับขี่หมดอายุแต่ไม่ว่างหรือไม่สะดวกที่จะเดินทางไปต่ออายุที่กรมขนส่ง เพราะในตอนนี้กรมขนส่งสามารถเปิดให้ทำใบขับขี่ออนไลน์ได้แล้วนะครับเนื่องจากคนขนส่งได้เปิดลงทะเบียนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ แค่ทำการเข้าไปลงทะเบียนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

โดยให้ทุกท่านเข้าไปที่เว็บไซต์  https://www.dlt-elearning.com

ช่องทางลงทเบียนผ่านแอพ แอป DLT Smar Queue

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DLT.SmartQueue&hl=en
https://apps.apple.com/th/app/dlt-smart-queue/id1437480803

ธ.กรุงไทยปล่อยสินเชื่อวงเงิน 500,000 บาท

สินเชื่ อ ธนาคารกรุงไทย สินเชื่ อสิบหมื่น เป็นบริการสินเชื่ อ ที่สามารถสมั ครได้ง่าย โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสาร

และยังไม่ต้องมีหลักค้ำประกัน หรือคนค้ำประกัน สินเชื่ อสิบหมื่น สามารถ ทำสัญญา

และตั้งวงเ งินพร้อมใช้ทันทีผ่ าน Krungthai NEXT

สินเชื่ อสิบหมื่น ธนาค ารกรุงไทย ถือว่าเป็นบริการสินเชื่ อที่น่าสนใจสมากๆ เหมาะกับใครที่ใช้บริการธุรกรร มจาก

แอ ปถุงเงิ น และกำลังต้องการหาเงิ นทุนเพื่อนำมาเป็นทุนใช้การต่อยอดธุรกิจ หรือ

ใช้จ่ ายต่างๆ ใครที่สนใจสมั ครสิ นเชื่ อดูร ายละเอี ยดด้านล่างได้เลย

 

ร ายละเอี ยดสินเชื่ อ

 

จุดเด่น

-สมั ครง่ายไม่ต้องใช้เอกสาร

-ทำสัญญา และตั้งวงเงิ นพร้อมใช้ทันทีผ่ าน Krungthai NEXT

-ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

-ผ่อนชำระเริ่มต้นเดือนละ 500 บ าท * ขึ้นอยู่กับวงเงิ นกู้ และจำนวนเดือนที่ลูกค้ าเลือกผ่อน

 

 

วงเงิ นกู้ยืม

-สูงสุด 500,000 บ าท

ระยะการผ่อนชำระ

-ผ่อนนานสุด 60 เดือน

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เป็นเจ้าของกิจการร้ านค้ า ที่ทำธุรก รรมผ่ านแอ ปพลิเ คชัน “ถุงเงิ น” และเป็นลูกค้ า ที่ผ่านเก ณฑ์การคัดเลือกของธนาค าร

-เปิ ดใช้งานแอปพลิเ คชัน “ถุงเงิ น” ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน

และมีการทำธุรก รรมครั้งล่าสุด ภายใน 30 วันย้อนหลัง นับจากวันที่ยื่นขอสิ นเชื่ อ

-มีธุรก รรมผ่ านแอปพลิเ คชัน “ถุงเงิ น” ขั้นต่ำ เดือนละ 10,000 บ าท

-ต้องได้รับการเชิญชวนให้สมั ครสินเชื่ อผ่ าน Krungthai NEXT, แอ ปฯ ถุงเงิ น หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

-ไม่มีประวัติเสี ยห ายด้านการเงิ น ไม่มีห นี้สิ นล้นพ้นตัว

 

ข้อมูลสิ นเชื่ อเพิ่มเติมคลิกที่นี่

หากมีข้อสงสัยสาม ารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมที่ krungthai.com หรือ Call Center

โทร 02 111 1111 หรือติดต่อธนาค ารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านคุณ