วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
การเงินสินเชื่อ

ธกส เปีดสินเชื่อเงินด่วน A-Cash Gold ช่วยแก้ไขปัญหากานเงิน ลดปัญหาการก่อหนี้นอกระบบ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้เปิดสินเชื่อ A-Cash Gold Loan เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับเกษตรกร กู้เงินคนละ 100,000บาท ช่วยลดปัญหา หนี้นอกระบบจำนวนมหาศาลที่ชำระคืนด้วยอัตราดอกเบี้ย MRR ภายใน 1 ปี สามารถติดต่อได้ที่สาขา BAIC ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คิดอัตราดอกเบี้ย MRR
ฟื้นฟูและเสริมสภาพคล่องการลงทุนหรือใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินของครัวเรือน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ผู้ช่วยผู้จัดการ นายพงษ์พันธ์ จงรัก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลกระทบต่ออาชีพ
เกษตรกรโดยตรงและโดยอ้อมทำให้รายได้ลดลงเพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์และป้องกันการก่อหนี้นอกระบบความกระตือรือร้นไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกร
ธนาคารกสิกรและสหกรณ์การเกษตรจึงออกสินเชื่อ A-Cash Gold Loan ช่วยเหลือทุกคนที่มีเงินทุนเพิ่มสภาพคล่อง รับหรือสำรองค่าใช้จ่ายฉุกเฉินภายในครัวเรือน กระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไป

จุดเด่นสินเชื่อ A-Cash Gold
ช่วยลดปัญหาและป้องกันหนี้นอกระบบ หนัก
วงเงินกู้ที่อนุมัติไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน
ผ่อนชำระภายใน 1 ปี

เงื่อนไขการสมัคร A-Cash Gold

ต้องเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. และมีบัญชี ธ.ก.ส.
มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี
เป็นคนสันชาติไทย

สินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน
ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบันอยู่ที่ 6.50% ต่อปี
ชำระคืนภายใน 12 เดือน นับแต่วันลงนามในสัญญา หลักประกันที่ใช้จำนองจดทะเบียนได้ไม่เกิน 95%
ผู้สนใจสินเชื่อเงินด่วน A-Cash Gold สามารถติดต่อ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือโทร 02 555 0555