วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
สินเชื่อแนะนำ

มณีทันใจเพื่อธุรกิจ อนุมัติง่ายวงเงิน 300,000 บาท

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ที่ไหนบ้าง ทางเว็บไซต์

เข้าไปที่เว็บไซต์ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ. mof.go.th หรือ https:// welfare.mof.go.th
ถัดจากนั้นคลิกตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียน
คลิก เลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
คลิก วัน เดือน และ พ.ศ. ที่เกิด
คลิก ตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ที่ไหนบ้าง ที่หน่วยลงทะเบียน

สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

สำหรับ ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ที่ไหนบ้าง สัปดาห์นี้ กระทรวงการคลัง เปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 สำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565.

สินเชื่ อมณีทันใจเพื่อธุรกิจ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิ นในการทำธุรกิจ ด้วยวงเงิ นอนุมัติสูงสุด 300,000 บ าท

อัตร าดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 15.995% ต่อปี หรือผ่อนดอกเบี้ยสบ า ยๆ เริ่มต้นเพียงหมื่นละ 3 บ าทต่อวัน

 

ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 36 เดือน ไม่ต้องใช้หลักท รัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ไม่ต้องส่งเอกส ารเพิ่มเติม

ส มัครผ่ านแอปพลิเคชัน Wallet@Post ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.2565 เป็นต้นไป

 

นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

กล่ าวว่า ปัจจุบันผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั น Wallet@POST ของไปรษณีย์ไทยมีมากกว่า 300,000 ร าย

ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ใช้บริการเก็บเงินปล ายทาง (COD)

รวมทั้งพนักงานออฟฟิศที่ประกอบอาชีพพ่ อค้ าแ ม่ค้ าออนไลน์เป็นอาชีพเสริม

“สถานการณ์การแ พร่ระบ าดของโรคCV ในปัจจุบัน ที่ทำให้หล ายคนผันตัวมีอาชีพสำรองเป็นอาชีพที่สอง

ซึ่งแน่นอนว่าจำเป็นจะต้องมีเงิ นทุนสำรองในการหมุนเวียนเพื่อประกอบธุรกิจที่จะช่วยเสริมสภาพคล่อง”.

สินเชื่ อส่วนบุคคลจากธนาค ารธนชาตที่พร้อมช่วยเหลือทำให้ท่านสามารถนำเงิ นไปหมุนเวียนได้ตามความต้องการ สามารถตอบโจทย์ประชาชนทุกท่านได้เป็นอย่ างดี ท่านสามารถเข้าไปสอบถามขอสินเชื่ อได้แล้ววันนี้ไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดก็ตาม ถึงแ ม้ท่านจะมีอาชีพอิสระหรือประกอบธุรกิจของตัวเองก็

ไม่จำเป็น ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือใช้หลักท รัพย์ค้ำประกันใดๆ ทางธนาค ารธนชาตพร้อมปล่อยวงเงิ นให้กู้สูงสุด 5 เท่าของร ายได้มีวงเงิ นสูงสุดที่ไม่เกิน 1 แสนบ าท พร้อมทั้งยังอนุมัติผ่ าน โอนเ งินเข้าบัญชีหรือเบิกจ่ายได้ง่ายๆที่ตู้ เอทีเอ็มโดยที่ไม่มีการหักค่ าธรรมเนียม ในการเบิกจ่ายหรือเบิกถอน อีกทั้งยังให้กู

ยืมชำระแบบเรียบง่ายจ่ายแบบร ายเดือนในอัตร าดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0% สินเชื่ อของธนชาติขั้นต่ำจะต้องชำระ 3% แต่จะต้องไม่น้อยไปกว่า 500 บ าทของวงเงิ นกู้ สามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาค ารธนชาตสาขาใกล้บ้ านท่านหรือทุกสาขาทั่วประเทศ หรือหากไม่สะดวกเดินทางสามารถสอบถามผ่ านทาง call center โทร 1770