วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
การเงิน

ออมสิน ให้ยืมปิดหนี้นอกระบบ 50,000 บาท สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

ธนาคารออมสิน ได้ ออกสินเชื่อ ที่มีชื่อว่า สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสินให้ยืมเงิน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1 ต่อเดือน ชำระคืนในระยะยาวไม่เกิน 5 ปี อย่าช้า มาดูรายละเอียดกัน เลย “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน” เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ นั้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ ออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 รวมถึงมาตรการควบคุม ที่ทางรัฐบาลนำออกมาใช้ ซึ่งหลายคนเลือกการกู้เงินจากนายทุน ทำให้เกิดเป็นหนี้นอกระบบขึ้นมา ทั้งนี้ทั้งนั้น หากใคร ที่ ต้องการเคลียร์หนี้นอกระบบ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ จึงถือเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง รายละเอียดดังนี้

 

 

จุดเด่น

เพื่อนำไปแก้ไขหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคและบริโภค แต่จะต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re Finance) หนี้นอกระบบ
วงเงิน

ให้กู้ยืม ตามหนี้นอกระบบจริงเท่านั้น และ ตามความสามารถในการชำระหนี้ รายละ ไม่เกิน 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) รเอยละ 1 ต่อเดือน
ค่าธรรมเนียม

100 บาท ต่อสัญญา
ระยะเวลาในการชำระคืน

ชำระคืนเงินกู้ยืม ระยะเวลาสูงสุด 5 ปี
รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

คุณสมบัติ

บุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมกับอายุผู้กู้กับระเวลาที่ชำระ จะต้องไม่เกิน 65 ปี
ป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ มีรายได้
มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน และ สถานที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้
เป็นผู้ลงทะเบียน หนี้นอกระบบ(นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคา
หลักประกันเงินกู้

เอกสารในการประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้ และ ผู้ค้ำ
เอกสารแสดงรายได้ ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลีปเงินเดือน (ถ้ามี)
เอกสารรายรับ / รายจ่าย (ถ้ามี)
รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
กรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำเนาหลักทรัพย์ สำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันได้ด้วย

สำหรับท่าน ใดที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร ออมสิน ทุก สาขาทั่วประเทศ