วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
สินเชื่อแนะนำ

เคาะเเล้วสินเชื่อธนชาต เปิดลงทะเบียน วงเงิน 100,000 บาท

ใกล้ถึงฤดูกาลเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ท่ามกลางน้ำท่วมหลายแสนไร่ทั่วประเทศ ทำให้เกษตรกร ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ต้องได้รับผลกระทบ ซึ่งทำให้หวัง เงินช่วยเหลือเกษตรกรปี 65 เพื่อบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย

กรุงเทพธุรกิจ เกาะติดอัปเดตความคืบหน้า มาตรการเยียวยาเกษตรกร มาต่อเนื่อง เช็กที่นี่รายงานครบจบ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องเงิน เรื่องงบประมาณแผ่นดิน

เริ่มที่ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 65/66 ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้เห็นชอบตาม คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกรอบวงเงิน เพื่อใช้สำหรับจ่ายชดเชยและเป็นค่าบริหารจัดการโครงการ และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดังนี้

1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (ปีที่ 4) วงเงิน 86,740.31 ล้านบาท

2. มาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (ปีที่ 4) วงเงิน 8,022.69 ล้านบาท

3. โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 วงเงิน 55,364.75 ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น 150,127.75 ล้านบาท

เงินช่วยเหลือเกษตรกรปี 65 เช็กที่นี่ เยียวยาน้ำท่วมไร่ละหมื่น

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อเป็นหลักประกันในรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และมาตรการคู่ขนานเพื่อสร้างเสถียรภาพราคาข้าว ตามข้อเสนอของ นบข. ต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปีการผลิต 2562/63 จนถึงปีการผลิต 2564/65

ขณะที่ สถานการณ์ข้าวไทย โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ ปี 2565/66 รอบที่ 1 นาปี พื้นที่เพาะปลูก 62.84 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.02 ล้านไร่ +0.03%

  • พื้นที่เก็บเกี่ยว 60.58 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.73 ล้านไร่ (+1.22%)
  • ผลผลิต 26.92 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.55 ล้านตันข้าวเปลือก (+2.09%)
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 ขึ้นทะเบียน 4.677 ล้านครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 62.68 ล้านไร่ รอบที่ 2 ขึ้นทะเบียน 0.442 ล้านครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 7.00 ล้านไร่ และ ปี 2565/66 รอบที่ 1 ( 30 ส.ค. 65) เพาะปลูก เม.ย.- ต.ค. 65 ขึ้นทะเบียนแล้ว 4.078 ล้านครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 55.00 ล้านไร่

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 หรือเงินช่วยเหลือชาวนา 2565  ไร่ละ 1,000 บาท ชาวนารับเงินสูงสุด 2 หมื่นบาท กรอบวงเงิน 5.5 หมื่นล้านบาท อยู่ระหว่างการเข้าสู่ที่ประชุม ครม. รอการพิจารณาคาดว่าจะเป็นวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เนื่องจาก  ธ.ก.ส. นัดโอน 19 ต.ค. สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 65 ในงวดแรก เช็กที่นี่

เยียวยาเกษตรกรถูกน้ำท่วม ไร่ละ 11,780 บาท

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง และกรมปศุสัตว์ เฝ้าติดตามและประเมินระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่กำหนดตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีไม่สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ยื่นขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ก่อนระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 15 วัน และขอให้มีการบูรณาการหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อเร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร

กรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูก มีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟู หรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีก ให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ในอัตรา ดังนี้

– ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท

– พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท

– ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท

การประมง ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติที่สัตว์ตายหรือสูญหาย ให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงิน ดังนี้

  1. กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หรือหอยทะเล ไร่ละ 11,780 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่
  2. ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆ ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าวหรือร่องสวน (คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง)ไร่ละ 4,682 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่
  3. สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยงในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ตารางเมตรละ 368 บาท ไม่เกินรายละ 80 ตารางเมตร

หากคิดคำนวณพื้นที่เลี้ยงแล้ว ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติรายใดจะได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 368 บาท ให้ช่วยเหลือในอัตรารายละ 368 บาท

ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี65 👉http://www.farmer.doae.go.th/

 

สินเชื่ อส่วนบุคคลจากธนาค ารธนชาตที่พร้อมช่วยเหลือทำให้ท่านสามารถนำเงิ นไปหมุนเวียนได้ตามความต้องการ

สามารถตอบโจทย์ประชาชนทุกท่านได้เป็นอย่ างดี

ท่านสามารถเข้าไปสอบถามขอสินเชื่ อได้แล้ววันนี้ไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดก็ตาม

ถึงแ ม้ท่านจะมีอาชีพอิสระหรือประกอบธุรกิจของตัวเองก็ไม่จำเป็น ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือใช้หลักท รัพย์ค้ำประกันใดๆ

ทางธนาค ารธนชาตพร้อมปล่อยวงเงิ นให้กู้สูงสุด 5 เท่าของร ายได้มีวงเงิ นสูงสุดที่ไม่เกิน 1 แสนบ าท

พร้อมทั้งยังอนุมัติผ่ าน โอนเ งินเข้าบัญชีหรือเบิกจ่ายได้ง่ายๆที่ตู้ เอทีเอ็มโดยที่ไม่มีการหักค่ าธรรมเนียม

ในการเบิกจ่ายหรือเบิกถอน อีกทั้งยังให้กูยืมชำระแบบเรียบง่ายจ่ายแบบร ายเดือนในอัตร าดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0%

สินเชื่ อของธนชาติขั้นต่ำจะต้องชำระ 3% แต่จะต้องไม่น้อยไปกว่า 500 บ าทของวงเงิ นกู้

สามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาค ารธนชาตสาขาใกล้บ้ านท่านหรือทุกสาขาทั่วประเทศ

หรือหากไม่สะดวกเดินทางสามารถสอบถามผ่ านทาง call center โทร 1770