วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
สินเชื่อแนะนำ

เงินเทอร์โบ ไม่ดูบูโร รับจ้างหาเช้ากินค่ำ ให้ยืม 50,000 บ.ผ่อu 695/เดือน มีสาขาทุกอำเภอ ไม่ค้ำ

ช่วงนี้ใครที่กำลังมองหาแหล่งเงินกู้ กู้เงินด่วน ได้เงินสดทันที อนุมัติไวนะสินเชื่อ “เงินเทอร์โบ” อาจเป็นสินเชื่อที่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

เนื่องจากดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.68% รับเงินสดทันที เต็มจำนวน ไม่เช็คบูโร ไม่เช็คเอกสารรายได้ ไม่ต้องมีคนค้ำ เพียงแค่กู้เงิน “สินเชื่อจํานําทะเบียนรถ”

ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซค์ ก็นำรถมาแลกเงินได้ง่ายๆกับ “เงินเทอร์โบ” กู้เงินถูกกฎหมาย รับเงินสดทันที สูงสุด 100,000 – 500,000 บาท

 

สินเชื่อรถยนต์ – มอเตอร์ไซค์ เงินเทอร์โบ ดียังไง

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.68%
 • รับเงินสดทันที เต็มจำนวน
 • ไม่เช็คบูโร ไม่เช็คเอกสารรายได้
 • ไม่ต้องมีคนค้ำ
 • จังหวัดไหนก็จัดได้
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนดไม่มีค่าธรรมเนียม

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ เป็นการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์ โดยมีรถจักรยานยนต์เป็นหลักประกัน ทั้งนี้

ลูกหนี้ยังสามารถครอบครองรถและใช้ประโยชน์ในฐานะผู้ครอบครองรถได้ตามปกติ และลูกค้าต้องมอบเล่มทะเบียนรถไว้เป็นหลักประกันพร้อม

ทั้งลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องเอาไว้ ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ จะทำการติดตามรถและนำรถออกขายเพื่อชำระหนี้ต่อไป

 

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ “เงินเทอร์โบ”มีดังนี้

 1. จำนวนสินเชื่อสูงสุด 100,000 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ)
 2. ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 36 เดือน
 3. ผ่อนชำระรายเดือน (ทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กัน)
 4. อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่เกิน 24% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ “เงินเทอร์โบ”มีดังนี้

 1. จํานวนสินเชื่อสูงสุด 500,000 บาท (อาจมีการเปลียนแปลงตามจํานวนเงินทีได้รับอนุมัติ)
 2. ระยะเวลาผ่อนชําระสูงสุด 60 เดือน
 3. ผ่อนชําระรายเดือน (ทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กัน)
 4. อัตราดอกเบีย ค่าธรรมเนียมใดๆ ไม่เกิน 24% ต่อป แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

เงื่อนไขสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

 • กรณีไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ให้บริการของสาขาและอยู่อาศัยหรือทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • กรณีรับเงินสดทันทีที่สาขา บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์กรณีจำนวนเงินที่ได้รับไม่เกิน 100,000 บาท
 • รับป้ายทะเบียนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ให้บริการ
 • การอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิตของรถ รวมทั้งรายได้ และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ

**การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สินเชื่อจํานําทะเบียนรถยนต์ เป็นการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลทีเปนเจ้าของกรรมสิทธิรถยนต์โดยมรีถยนต์เป็นหลักประกัน ทั้งนี้ลูกหนียังสามารถครอบครองรถและใช้ประโยชนใ์นฐานะผคู้ รอบครองรถได้ตามปกติและลูกค้าต้องมอบเล่มทะเบียนรถไว้เปนหลักประกันพร้อมทังลงนามในสัญญาทีเกียวข้องเอาไว้ในกรณีทีลูกค้าผิดนัดชําระหนีบริษัทฯจะทําการติดตามรถและนํารถออกขายเพือชําระหนีต่อไป

เงื่อนไขสินเชื่อรถยนต์

 • กรณีไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ให้บริการของสาขาและอยู่อาศัยหรือทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • รับป้ายทะเบียนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ให้บริการ
 • ไม่ต้องมีเอกสารรายได้ กรณีขอสินเชื่อไม่เกิน 250,000 บาท
 • การอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิตของรถ รวมทั้งรายได้ และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ

**การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขหลักประกัน

 1. รถจักรยานยนต์ และรถยนต์
 2. รถจักรยานยนต์ อายุรถสูงสุด 15 ปี
 3. รถยนต์ อายุรถสูงสุด 20 ปี
 4. โอนครบ 30 วัน ทำได้ทันที
 5. ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.68%
 6. ปิดสด ลดดอกเบี้ย 100%
 7. หลักฐานในการสมัคร
 8. บัตรประชาชนตัวจริง
 9. ทะเบียนบ้านตัวจริง
 10. เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 11. หน้าสมุดบัญชี
 12. รถที่ต้องการนำมาทำสินเชื่อ

สำหรับท่านที่ต้องการยืมเงินด่วนเทอร์โบสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

สำรับท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทเงินเทอร์โบทุกสาขาทั่วประเทศ

ข้อมูล-จากเงินเทอร์โบ