วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
แนะนำ

TTB มอบโอกาส ผู้มีรายได้น้อยยืมได้ สินเชื่อสำหรับลูกค้าทุกอาชีพ

สินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูโก จากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)  เป็นสินเชื่อ อเนกประสงค์ ในรูปแบบของวงเงินสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลา(Term Loan) เพื่อใช้ในกำรอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ตอบโจทย์ให้กับไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างลงต้ว ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็น และตอบโจทย์ทุกเรื่องสำคัญในชีวิต วงเงินอนุมิตเริ่มต้นตั้งแต่ 15,000 บาท หรือวงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท ผ่อนสบาย เลือกได้นานสูงสุด 60 เดือน

จุดเด่นของสินเชื่อ

 • ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็น
 • เงินก้อนดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก
 • โอนเงินก้อนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของคุณทันที
 • วงเงินอนุมัติสูง 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือสูงสุด 1.5 ล้านบาท
 • ผ่อนสบายเลือกได้นานสุด 60 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

พนักงานประจำ-ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ

 • อายุ 20 -59 ปี (อำยุรวมระยะเวลำผ่อนชำระคืนต้อง ไม่เกิน 60 ปี)
 • รายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป
 • มีอายุงาน ตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป

ธุรกิจส่วนตัว หรือ เจ้าของกิจการ

 •  อายุ 25 -59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)
 • รายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บำท / เดือน ขึ้นไป
 •  ประกอบกิจการปัจจุบัน ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป นับจากวันจดทะเบียน

เอกสารการสมัครขอสินเชื่อ

พนักงานประจำ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี)
 • กรณีที่มีรายได้อื่นๆ ให้แนบ ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

 

ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรก

วงเงินอนุมัติสินเชื่อ

15,000 – 1,500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 เท่ำของรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน

ระยะเวลาและการผ่อนชำระเงินคืน

ผ่อนชำระรายเดือนเท่าๆกันตามระยะเวลาที่เลือก 12-60 เดือน

ท่านใดสนใจ ช่องทางสมัครสินเชื่อ คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาทหารไทยธนชาติ ทีทีบี ทุกสาขา ทั่วประเทศ